ประเทศไทย ประชาธิปไตยกับดัชนีการพัฒนามนุษย์

“ประชาธิปไตยไม่ใช่รูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด แต่เป็นรูปแบบการปกครองที่เลวน้อยที่สุดต่างหาก” เป็นคำพูดที่อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษเคยกล่าวไว้ เนื่องจากว่าในช่วงเวลานี้มีการสนทนาเรื่องระบบการปกครองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทย ผมอยากนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านเราสามารถพูดได้ว่าประชาธิปไตยแย่เพราะมีนักการเมืองโกง หรือดีเพราะมีเสรีภาพ แต่ของพวกนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ หลายคนมีความคิดเห็นว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมีประชาธิปไตย เพราะตราบใดที่ประชาชนกินดีอยู่ดีก็เพียงพอแล้ว แต่ผมอยากให้พิจารณาว่าถ้าประเทศไทยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และมีคุณภาพสูง แทบจะไม่มีโอกาสเลยที่ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่กินดีอยู่ดีได้ ทีนี้เราจะวัดได้อย่างไรว่าประเทศไหนกินดี อยู่ดี มีความเจริญ ผมขอนำเสนอดัชนีการพัฒนามนุษย์

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ หรือ HDI เป็นตัวชี้วัดของสหประชาชาติที่วัดคุณภาพชีวิตของคนในแต่ละประเทศ โดยที่ตัวชี้วัดจะประกอบไปด้วย สุขภาพที่ดี ชีวิตยั่งยืน การศึกษาที่สูง และมาตรฐานการครองชีพที่ดี ผมเชื่อว่าผู้อ่านหลายคนจะเห็นด้วยว่าประเทศที่น่าอยู่สมควรที่จะประกอบไปด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้ เพราะฉะนั้นผมขอเสนอประเทศที่มีคะแนน HDI สูงสุด 25 ประเทศแรก

ที่มา: Wikipedia Human Development Index CC BY-SA 3.0

นอกเหนือจากนี้แล้วจะมีประเทศไทย (93) จีน (90) มาเลเซีย (62) และใต้หวัน (21)

ทีนี้ในแง่ของการวัดคุณภาพของประชาธิปไตย ผมอยากให้ผู้อ่านลองอ่านดัชนีชี้วัดประชาธิปไตยโดยสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นดัชนีที่มีการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าสะท้อนถึงนิยามของประชาธิปไตยได้ดี ซึ่งจะมีประเทศ 25 ประเทศอันดับต้นๆตามนี้

Democracy_Index_-_Wikipedia__the_free_encyclopedia
ที่มา: Wikipedia Democracy Index CC BY-SA 3.0

ต่อไปผมจะสร้างตารางเพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนี HDI กีบดัชนีประชาธิปไตย

ดัชนี HDI ดัชนีประชาธิปไตย ประเทศ
1 1 Norway
2 9 Australia
3 6 Switzerland
4 5 Denmark
5 10 Netherlands
6 13 Germany
6 12 Ireland
8 20 United States
9 7 Canada
9 4 New Zealand
11 74 Singapore
12 67 Hong Kong
13 N/A Liechtenstein
14 3 Sweden
14 16 United Kingdom
16 2 Iceland
17 22 Korea, South
18 34 Israel
19 11 Luxembourg
20 17 Japan
21 26 Belgium
21 31 Taiwan
22 27 France
23 14 Austria
24 8 Finland
25 36 Slovenia

เราจะเห็นว่าในนี้มีแต่ประเทศฮ่องกงกับสิงคโปร์เท่านั้นที่ได้รับคะแนน HDI ที่สูง แต่มีคุณภาพประชาธิปไตยที่ค่อนข้างต่ำ เพราะสองประเทศนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ในหลายๆด้านเช่นการเป็นเกาะ มีขนาดเล็ก เป็นเมืองท่าที่สำคัญของโลก ฯลฯ แต่สำหรับประเทศอื่นแล้วเราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง HDI กับ ประชาธิปไตย รวมถึงประเทศแถบเอเชียที่เคยเป็นเผด็จการมาเมื่อไม่นานมานี้เอง รวมถึง เกาหลีใต้ ไต้หวัน และญี่ปุ่น

ผมขอสรุปว่าถ้าระบบการปกครองของไทยไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยที่มีคุณภาพสูง โอกาสที่ประไทยจะเป็นประเทศที่รับคะแนนสูงในดัชนีการพัฒนามนุษย์ นั่นคือเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดี ชีวิตยั่งยืน การศึกษาที่สูง และมาตรฐานการครองชีพที่ดี แทบจะไม่มีเลย

Share

CC BY 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *